Ekotopia Vård bedriver högklassiga boenden och behandlingshem till vardags för män och kvinnor på olika orter i Sverige. Tillsammans skänker vi bland annat en del av vår omsättning månadsvis för att få vår verksamhet att fungera samt att vi är oerhört tacksamma för alla månadsgivare som bidrar med pengar och pantpengar som våra boende beslutat skänka oss.

Vår vision är att de barn och unga som får vår hjälp ska ges möjlighet till trygghet, studier och ett självständigt liv för att själva en dag kunna bidra till att utveckla sitt samhälle till det bättre.

Tillsammans med dig kan vi åstadkomma en förändring – bli månads givare enkelt här på hemsidan.

Varför gör vi det här?

Vi fick förfrågan för några år sedan om att gå in i ett projekt om att jobba med traumatiserade flickor i Kenya, beslutet var enkelt när vi vet att våra medel hamnar på rätt ställe. Vi har tagit ställning och bestämt oss för att arbeta för att göra skillnad på plats. Det kan du också! Engagera dig i vårt projekt. Här får du fullständig insyn i allt som händer och kan själv vara med och påverka. Du ser direkt vart dina pengar går, och att alla medel går direkt till våra projekt.

Tillsammans med dig kan vi åstadkomma en förändring!

Vår verksamhet tar emot flickor som har blivit utsatta för våld och övergrepp eller lever under hot om utsatthet. Vår personal erbjuder terapi och vård för flickorna. Personal på plats dygnet runt.

En stor fördel för flickorna är att de kan gå i Celeberation High School som ligger strax intill Pink House och därmed slutföra sin skolgång. Vi har personal dygnet runt i huset som stöd för flickorna dygnet runt. Personalen fortsätter att arbeta med elevhälsa för eleverna i Celebration High School. Det arbetet fungerar förebyggande, både genom att det kan finnas flickor i skolan som har behov av att bli i Pink House och att alla elever får möjlighet till stödsamtal.

Personalen arbetar också med sexualundervisning, HIV och graviditets prevention och självkännedoms och värderingsövningar.

Feed 500

Vi i Mtwapa familjen är så stolta att kunna få vara en del av detta projekt tillsammans med våra samarbetspartners Debbie och Paul.

Varje lördag går 500 barn till vårt systerprojekt Feed 500 för att få ett varmt mål mat. Många av barnen går över en timme och bär på sina småsyskon som inte kan gå. Feed 500 är en livlina för dessa barn då det är den enda möjligheten att äta sig mätta. Alla barn får en till två portioner böngryta och de allra fattigaste får också 2 kg majsmjöl ugali (ugali är ett slags tjock majsgröt som utgör en av de viktigaste basfödorna i det östafrikanska köket).

Vårdcentral

Utöver kärnverksamheten erbjuds elevhälsa för vår grannskola Celebration High School. Eleverna får lättare medicinsk hjälp, som plåster, huvudvärkstabletter medmera. De ges också möjlighet till terapi och stödsamtal vid ångest eller svåra händelser.

I skolan finns flickor som regelbundet erbjuds traumabehandling efter svåra händelser i deras liv.

Byborna från Kishani och Utange kan även söka enklare primärvård och få rådgivning och terapeutisk behandling.

Fattigdom är ett av de största hoten mot arbetet för mänskliga rättigheter, och en av de främsta orsakerna bakom kränkningar av mänskliga rättigheter. I Kenya lever 40 miljoner i fattigdom enligt FNs beräkningar, varav en majoritet är kvinnor. Den utbredda fattigdomen innebär att framförallt kvinnors och barns mänskliga rättigheter inskränks. Många kvinnor som lever i fattigdom bär även på trauman, saknar tilltro till sin egen förmåga och sociala nätverk som kan hjälpa till i utsatta situationer.

Ett drygt 40-tal folkgrupper bor i Kenya. Swahili (kiswahili) och engelska är officiella språk. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba. Halva befolkningen är under 19 år. I Kenya lider många barn av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) efter att ha bevittnat, eller blivit utsatta för våld och övergrepp. De sjuka barnen döms och göms undan av allmänheten i rädsla för sjukdomen.Vård och stöd till barn som utsätts för sexuellt våld i Kenya är så gott som obefintlig och den hjälp som finns är belägen i Nairobi med omnejd. Enligt läkare utan gränser som verkar i Kenya är vart fjärde patient hos dem under 12 år. Trots att de yngsta offren ofta behöver mest stöd finns det ingen hjälp att få. Utan tidig psykologisk vård kan det vara svårt för ett barn att återhämta sig från sexuellt våld och utgöra få förödande konsekvenser för deras uppväxt och utveckling. Det vill vi vara med och ändra på.

Religion
Majoriteten av kenyanerna är kristna. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen. Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är ganska hög.

Politiskt system
Republiken Kenya fick en ny författning 2010, efter åratal av politiska strider kring dess utformning. Den innebär bättre maktbalans och ökad decentralisering. Presidentens tidigare långtgående makt har begränsats till förmån för ett nytt tvåkammarparlament och en del maktbefogenheter har flyttats över till 47 nya län med folkvalda guvernörer och regionförsamlingar. Rättsväsendet reformerades också och fick större oberoende än tidigare.

Sociala förhållanden
Resurserna är ojämnt fördelade i Kenya, mer så än i flertalet grannländer. Nästan hälften av befolkningen lever i fattigdom samtidigt som det finns en relativt stor medelklass. Den rikaste tiondelen av befolkningen kontrollerar runt 40 procent av tillgångarna.